เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

Angular: 404 Not Found nginx

วิธีการแก้ไขปัญหา ทำการแก้ไขไฟล์ โค๊ดด้านล่าง /etc/nginx/sites-available/yoursite

XAMM Error: MySQL shutdown unexpectedly 0

XAMM Error: MySQL shutdown unexpectedly

สาเหตุของการ Run MySQL ไมได้ สาเหตุ : เกิดจากไฟล์ได้รับการเสียหาย ต้องทำการ Repair Step 1 : Run MySQL Command Step 2 อ้างอิง Step 3 กรณีนี้อาจเกิดจากการเปิดพอร์ต 3306 ค้างไว้ วิธีการแก้ไขให้ทำการปิดการทำงานโปรแกรมพอร์ต 3306 ตามลิงค์ด้านล่าง...