เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

XAMM Error: MySQL shutdown unexpectedly 0

XAMM Error: MySQL shutdown unexpectedly

สาเหตุของการ Run MySQL ไมได้ สาเหตุ : เกิดจากไฟล์ได้รับการเสียหาย ต้องทำการ Repair Step 1 : Run MySQL Command Step 2 อ้างอิง Step 3 กรณีนี้อาจเกิดจากการเปิดพอร์ต 3306 ค้างไว้ วิธีการแก้ไขให้ทำการปิดการทำงานโปรแกรมพอร์ต 3306 ตามลิงค์ด้านล่าง...

0

MySQL error : service crash after reboot

สาเหตุเกิดจากการ reboot แล้ว MySQL ไม่ทำงาน กรณี Run On windows วิธีการแก้ปัญหา บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.

0

QRcode Generator by Python

ผู้เขียนบทความ : นายเขมินท์ อนุวรรค Coe#12 1. ความเป็นมา เนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง QRcode เลยอยากลองหาความรู้และ พัฒนาต่อยอดจากบทความที่ผู้จัดทำเรียนรู้มา จึงได้มาเป็นโปรแกรม QRcode Generator ผู้จัดทำหวังว่า ทุกๆท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกและหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ ทุกๆท่านไม่มากก็น้อย 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา Python2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรม Qrcode Generator ไปประยุกต์ใช้ได้จริง2.3...