การทำ web host ให้กับ user

วิธีการติดตั้ง Web Host ให้กับ  User

http://domain.com/~user

1. เปิดใช้งาน userdir module

sudo  a2enmod userdir

2. restart apache2

sudo service apache2 restart

3. เปลี่ยนค่าตามที่กำหนด

sudo nano /etc/apache2/mods-available/php5.conf

ก่อน


<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>

หลัง


<IfModule mod_userdir.c>
<Directory /home/*/public_html>
# php_admin_value engine Off
</Directory>
</IfModule>

4. กำหนดเงื่อนไขการสร้างไฟล์ และโฟลเดอร์ให้กับ user โดยการกำหนด โฟลเดอร์ ใน /etc/skel/

cd /etc/skel

mkdir public_html

chmod 755 public_html

5. เริ่มการทำงานใหม่

sudo /etc/init.d/apache2 reload

6. จากนั้นสร้างข้อมูล ภายใน โฟลเดอร์ /etc/skel

cd /etc/skel
mkdir public_html
nano index.html
—————————————–
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
           <h1>This is  Work</h1>

</body>
</html>
—————————————–

7. จากนั้นเพิ่มผู้ใช้ตามต้องการ

adduser newuser

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...