การปรับแต่ง VSFTPD

แก้ไข ไฟล์ vsftpd.conf

anonymous_enable = NO
# ปิด anonymous ftp

write_enable = YES
# ให้ user สามารถใช้ FTP write ได้

local_enable = YES
# ใช้ user จาก /etc/passwd

file_open_mode = 077 (เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป)
local_umask = 022
# ให้ file ที่ user upload ขึ้นไป มี permission เป็น 755 อัตโนมัติโดยไม่ต้องมาไล่ chmod

chroot_local_user = YES
chroot_list_enable = YES
chroot_list_file = /etc/vsftpd.chroot_list
# ให้ user อยู่แต่ใน home directory  ยกเว้นผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในไฟล์ /etc/vsftpd.chroot_list
#เมื่อเสร็จแล้ว ให้ บันทึกไฟล์ vsftpd.conf นี้ จากนั้นก็ไปสร้างไฟล์ใหม่ คือ /etc/vsftpd.chroot_list แล้วใส่ชื่อ user ที่ต้องการยกเว้นลงไป

จากนั้น restart
/etc/init.d/vstfpd restart

เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply