การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้เขียนบทความ : นายสันติ สถิตวรรธนะ

1.ความเป็นมา

การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ในการต่อยอดการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตแบบเดิม ให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานตัวบัณฑิต และยืนยันตัวตนบัณฑิตทุกคนก่อนเข้าพื้นที่รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยการรวมรวมข้อมูลปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินงานพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามหลักการ PDCA จนสามารถได้ระบบดังกล่าวที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานรายงานตัวบัณฑิตและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการยืนยันตัวบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3.ขอบเขต

  1. ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ IOS และ Android
  2. สามารถรองรับการต่อเชื่อมเครื่องอ่าน QR-code
  3. สามารถแสดงสถานะการยืนยันบัณฑิตในห้องประชุมได้

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีความรวดเร็วและถูกต้องในการยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  2. ลดขั้นตอนในการตรวจสอบบัญฑิตในห้องประชุม
  3.  

5. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทำสอบ

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>

6.ผลการดำเนินงาน

7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ

8.ข้อมูลอ้างอิง

Share

You may also like...

Leave a Reply