การเปลี่ยน port ให้กับ apache webserver

ขั้นตอนการเปลี่อยน port  ให้กับ apache webserver

1. ทำการแก้ไขไฟล์ดังนี้

nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

ให้เปลี่ยนตรงบันทัด

<virtualhost*:80>    ไปเป็นพอร์ทที่คุณต้องการ  <VirtualHost  *:8081>

2. เปลี่ยนการเชื่อมต่อ port กับ web server

nano /etc/apache2/ports.conf

NameVirtualHost *:80

Listen 80

เปลี่ยนเป็น

NameVirtualHost *:8081

Listen 8081

3. จากนั้นทำการ เริ่มต้นการทำงานเว็บเซอร์เวอร์ใหม่

service apache2 restart

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...