ขั้นตอนติดตั้ง web Server / mySQL Server

ติดตั้ง Web Server (apache 2)

1. ปรับปรุงระบบ server

apt-get update

2. ติดตั้ง Web Server

apt-get install apache2

3. ตรวจสอบหา IP เครื่อง Server

ifconfig eth0 | grep inet | awk ‘{ print $2 }’

ติดตั้ง mySQL Server

1. apt-get install mysql-server

2. apt-get install php5 php-pear php5-mysql

ทดสอบระบบ

1. service apache2 restart

2. เขียนเว็บ php ทดสอบ

nano /var/www/info.php

เขียนตามนี้

<?php
phpinfo();
?>

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply