ติดตั้ง ฟอนท์ Tahoma ใน Ubuntu 10.10

    ขั้นตอนการติดตั้งทำตามขั้นตอนได้เลยครับ

sudo aptitude install cabextract
cd ~
wget http://download.microsoft.com/download/ie6sp1/finrel/6_sp1/W98NT42KMeXP/EN-US/IELPKTH.CAB
mkdir temp
mv IELPKTH.CAB temp
cd temp
cabextract IELPKTH.CAB
sudo cp *.ttf /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/

แหล่งข้อมูล

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply