ติดตั้ง chrome บน ubuntu

วิธีการติดตั้ง Google Chrome

 1.  add key
  1. # wget -q -O – https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add –
 2. Set repository:
  1. # sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main” >> /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list’
 3. Install package:
  1. # sudo apt-get update
  2. # sudo apt-get install google-chrome-stable
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...