ติดตั้ง ProFTPD Server

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ติดตั้ง proFTPD Server
  • $ sudo apt-get install proftpd
  • ให้เลือก stanalone
 2. ปรับแต่งค่าให้การ login อยู่เฉพาะ home แก้ไขไฟล์  /etc/proftpd/proftpd.conf
  • ให้ทำการยกเลิกการ comment
  • DefaultRoot         ~
 3. ทำการ restart
  • $ sudo service proftpd restart
 4. แก้ไข user proftpd
  • $ sudo passwd proftpd
 5. กำหนด user ใหม่
  • สร้าง user ใหม่
   $ sudo useradd ftpuser
  • แก้ไขรหัสผ่าน
   $ sudo passwd oftpuser
  • กำหนด home
   $ sudo usermod -m -d /var/www/ ftpuser
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply