ตีดตั้ง Drupal 7 แต่ไม่มีฐานข้อมูล MySQL ให้เลีอก

1. แก้ไขไฟล์ php.ini เปิดการใช้ extension php_pdo_mysql.dll

extension=php_pdo_mysql.dll

2. จากนั้น Restart appache

 

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...