ปรับแต่งให้ Mysql สามารถติดต่อจากเครื่องอื่นได้

วิธีการต้องเข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/mysql/my.cnf

แก้ไขบันทัดที่   bind-address            = 127.0.0.1

เปลี่ยนเป็น        bind-address            = 0.0.0.0

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply