ปัญหารหัสภาษาไทย PHP กับ ฐานข้อมูล MySQL

1. กรณีการแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เป็น ?????????? วิธีการแก้ไข
สาเหตุ เกิดจากรหัสภาษาระหว่างฐานข้อมูลกับเว็บเซอร์เวอร์ไม่ตรงกัน
วิธีการแก้ไข ให้ทำการเพิ่มชุดคำสั่งในการเซตรหัสภาษาหลังจากชุดคำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูลดังนี้

   $hostname = “localhost”;
   $database = “db1”;
   $username = “*****”;
   $password = “*****”;
   $std = mysql_pconnect($hostname, $username, $password) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
   mysql_db_query($database,”SET NAMES UTF8″);

2.  กรณีแสดงข้อมูล เธ�เธทเน�เธญ-เธชเธ�เธธเธฅ เนื่องจากรหัสภาษาการแสดงผลบนเว็บไซด์ไม่ถูต้อง
วิธีการแก้ไข ให้เพิ่มการเซตภาษาการแสดงผลในเว็บไซด์ ส่วน header ดังนี้
     <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply