ระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON

ผู้เขียนบทความ : นายซูไฮมี ยะโกะ

1.ความเป็นมา

โปรเจ็คนี้มีที่มาจากการประสบปัญหาจริงนั้นก็คือ ปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมทำให้เกิดการดับเครื่องอัตโนมัติโดยที่เรานั้นไม่ทราบเวลา มันก็เลยเกิดโปรเจ็คนีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเซฟแบตเตอรี่ในยามจำเป็น

2.วัตถุประสงค์

โปรเจ็คนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเซฟแบตเตอรี่ในยามจำเป็นและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเขียนโค็ดเรื่อง ระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON

3.ขอบเขต

1.ระบบสามารถสามารถที่จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ระบบจะนับถอยหลัง 10 วินาที

2.สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ปัจจุบันได้ บนโปรแกรม Visual Studio Code

4.ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

ผู้จัดทำคาดว่าผู้ใช้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค็ดระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON และสามารถแก้ปัญหาในการเซฟแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจน

6.หลักการเขียน CODE

import os,time
from plyer import battery
from plyer import battery,notification
a = 0
while a==0:
 if battery.status['percentage'] <= 10:
  os.system("shutdown /s /t 60") # นับถอยหลังปิดเครื่อง 60 วินาทีใน Windows ถ้าผู้อ่านใช้ระบบปฎิบัติการอื่น อย่าลืมเปลี่ยนครับ
  a += 1
 else:
  print("Now , Battery",battery.status['percentage']) # แสดงสถานะแบตเตอรี่
 time.sleep(10) # หน่วงเวลาโปรแกรม 10 วินาที

 a= 0
while a==0:
 if battery.status['percentage'] <= 10:
  os.system("shutdown /s /t 60") # นับถอยหลังปิดเครื่อง 60 วินาทีใน Windows ถ้าผู้อ่านใช้ระบบปฎิบัติการอื่น อย่าลืมเปลี่ยนครับ
  a += 1
 else:
  b = "Now , Battery " + str(battery.status['percentage']) + "%"
  notification.notify(title='ระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่', message=b, app_name='My Battery', app_icon='', timeout=10) # แสดงสถานะแบตเตอรี่
 time.sleep(10) # หน่วงเวลาโปรแกรม 10 วินาที
โปรแกรมจะเช็คเงื่อนไข a==0 ถ้าจริง ให้โปรแกรมจะทำการเช็คเงื่อนไข battery.status[‘percentage’] <= 10 ถ้าเป็นจริง โปรแกมจะสั่งปิดเครื่องภายใน 60 วินาที แล้วบวกค่า a อีก 1 ถ้า battery.status[‘percentage’] <= 10 เป็นเท็จให้แสดงข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่ไปเรื่อย ๆ จนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10
ผลการรันกรณีแบตมากกว่า 10%

5.การใช้งานโปรแกรม

6.ข้อสรุปผล

จากผลการทดลองการใช้งานสรุปได้ว่าแบตเตอรี่มีการเก็บแบตในปริมาณ 10% ซึ่งได้รับตามผลที่เราต้องการใว้เพราะการที่เราเซฟแบตนั้นเรายังสามารถใช้งานได้อีกในปริมาณ 10% เพียงพอที่ใช้งานในยามเร่งด่วนสำหรับคนที่ประสบปัญหาแบตเสื่อม

7.ข้อเสนอแนะ

1.อยากให้ผู้สืบค้นข้อมูลนั้น นำเอาไปประยุกต์ต่อซึ่งสามารถนำไปใช้ในโทรศัพย์และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายถ้านำไปประยุกต์ได้

2.ควรรันโปรแกรมในช่วงที่แบตนั้นอยู่ในปริมาณที่เครื่องนั้นยังไม่ดับ

8.ข้อมูลอ้างอิง

การติดตั้ง Visual Studio : (99) การติดตั้ง Visual Studio Code และ Extensions (ส่วนขยายความสามารถ) – YouTube

ข้อมูลการเขียนโปรแกรม : เขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าที่กำหนดในภาษาไพทอน ~ Python 3 (wannaphong.com)

ข้อมูลของแบตเตอรี่เสื่อม : เทคนิคการกู้ชีพแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คเสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง – Potatotechs.com

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share

You may also like...

Leave a Reply