วิธีการดึงรหัสข้อมูลจากเว็บไซด์

ตัวอย่างโค๊ด วิธีการดึงลิงค์รูปภาพ
<?
$i=0;
$url=”http://www.exsample.com”;
$html = file_get_contents($url);
$doc = new DOMDocument();
@$doc->loadHTML($html);
$tags = $doc->getElementsByTagName(‘img’); // ใส่รหัส tag ที่ต้องการในวงเล็บ
foreach ($tags as $tag) {
$link=$tag->getAttribute(‘src’);
echo $link.”<br>”;
}
?>

 แหล่งข้อมูล  http://stackoverflow.com/questions/138313/how-to-extract-img-src-title-and-alt-from-html-using-php
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply