วิธีการติดตั้ง Install Linux, nginx, MySQL, PHP

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • ติดตั้ง nginx
  1. $ apt-get install nginx
 • ติดตั้ง php
  1. $ apt-get install php5-fpm  php5-mysql
  2. จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ /etc/php5/fpm/php.ini
   • cgi.fix_pathinfo=0
 • แก้ไขไฟล์  /etc/nginx/sites-available/default
  • เพื่ม index.php ในบันทัดตามด้านล่างนี้
   • index   index.html index.php index.htm …
  • location ~ \.php$ {
   include snippets/fastcgi-php.conf;
   #
   # # With php5-cgi alone:
   # fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
   # # With php5-fpm:
   fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
   }
 • แก้ไขไฟล์ /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
  • listen = /var/run/php5-fpm.sock
 • ติดตั้ง MySQL
  • $ apt-get install mysql-server
   • จากนั้นทำการกำหนด รหัสผ่าน root
  • $ mysql_secure_installation
   • จากนั้นทำการกำหนดความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล
 • ติดตั้ง phpmyadmin
  • $ apt-get install phpmyadmin
   • จากนั้นไม่ต้องเลือก web server
   • dbconfig-common ให้เลือก Yes
  • $ ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html
  • $  php5enmod mcrypt
  • $ service php5-fpm restart
 • ทำการ restart
  • service php5-fpm restart
  • service nginx restart
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply