วิธีการติดตั้ง sublime Text 3

 1. Sublime-Text-2:

  # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-2

  # sudo apt-get update

  # sudo apt-get install sublime-text

 2. Sublime-Text-3:

  # sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3

  # sudo apt-get update

  # sudo apt-get install sublime-text-installer

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...