วิธีการติดตั้ง Ubuntu กับ Windows 7

ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu ร่วมกับ Windows 7
1. ติดตั้ง windows 7 จากนั้น ทำการแบ่ง partition โดยแบ่งพื้นที่เหลือตามความต้องการสำหรับติดตั้ง Unbuntu

วิธีการดำเนินการ control panel->Administrative tool->Computer managment

2. ดาวโหลด Ubuntu http://www.ubuntu.com/desktop จากนั้นทำแผ่นติดตั้ง
3. ดำเนินการติดตั้ง Ubuntu ตามขั้นตอน


4. แบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมและการใช้งาน

5. แบ่งพื้นตามลำดับ

6. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน จนจบขบวนการ

7. จากนั้นท่านก็จะได้ระบบปฏิบัติการทั้ง Ubuntu ร่วมกับ Windows 7

แหล่งข้อมูล http://www.linuxbsdos.com/2010/11/04/how-to-dual-boot-ubuntu-10-10-and-windows-7/

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply