วิธีการปิดการทำงาน พอร์ทบนวินโดว์โดยใช้ Command Line

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา PID โดยหา Port 80

netstat  -ano  |  findstr  :80

ขั้นตอนที่ 2 หยุดการทำงาน PID

taskkill /PID 26168 /F
ผลลัพธ์การทำงาน
SUCCESS: The process with PID 26168 has been terminated.
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply