วิธีการลบ comment จาก WordPress

กรณีมี coomment จำนวนมากสามารถลบโดยใช้วิธีลบจากฐานข้อมูลดังนี้ คำสัง SQL
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = '0';

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...