วิธีการเซต Default Boot Linux

 1. ทำการปรับค่าการบูชให้เป็นการบันทึกได้
  1. $ sudo nano /etc/default/grub
   เปลี่ยน ค่า GRUB_DEFAULT=0 ให้เป็น  GRUB_DEFAULT=saved
  2. $ sudo update-grub
   ทำการปรับปรุงค่า
 2. จากนั้นทำการเรื่องการเริ่มต้นในการบูช
  1. $ sudo grub-set-default 3
   ทำการบูชในระดับที่ 3 (วิธีการนับเริ่มจาก 0 …)
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...