วิธีการแสดง วันเวลาปัจจุบัน

<?
   // แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน
   date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
   echo date("Y-m-d H:i:s");
?>
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...