วิธีการ fix ค่า ip ใน rasbian jessie

แก้ไขไฟล์ /etc/dhcpcd.conf โดยกำหนดเพื่มดังต่อไปนี้

interface eth0
       static ip_address=192.168.1.10/24
       static routers=192.168.1.1
       static domain_name_servers=192.168.1.1
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply