วิธีการ mount HD(SATA) บนระบบ Linux หรือ อุปกรณ์ banana pi

1. ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

  1. # sudo fdisk -l
    screenhunter_063

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลพบว่า มี HD ขนาดประมาณ 2 TB ต่อเชื่อมอยู่ที่ตำแหน่ง /dev/sda1

2. ทำการแบ่ง patition ให้กับ HD

1. # fdisk /dev/sda

Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-195371567, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-195371567, default 195371567):
Using default value 195371567

2. # mkfs.ext4 /dev/sda1

3. ทำการ mount ให้กับ HD

1. # mkdir /media/sda1
2. # nano /etc/fstab

screenhunter_064

 

 

 

เพื่มบันทัด /dev/sda1        /media/sda1     ext4      defaults     0      0
3.# mount -a

4. ตรวจสอบการใช้งาน HD

1. # df
screenhunter_065

จะพบพื้นที่สามารถใช้งานได้จาก HD ที่ /media/sda1 ขนาดประมาณ 1.8 TB

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...