วิธีการ uninstall Java on my Mac

  1. Click on the Finder icon located in your dock
  2. Click on the Utilities folder
  3. Double-click on the Terminal icon
  4. In the Terminal window Copy and Paste the commands below:
    sudo rm -fr /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin
    sudo rm -fr /Library/PreferencePanes/JavaControlPanel.prefPane
    sudo rm -fr ~/Library/Application\ Support/Java

แหล่งที่มา https://www.java.com/en/download/help/mac_uninstall_java.xml

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply