วิธีแก้ไข unblock with ‘mysqladmin flush-hosts

สาเหตุเกิดจาก มีความผิดพลาดจำนวนมาก ไปยัง server mysql ต้องทำการเคลียค่าโดยใช้คำสั่งดังนี้
$ mysqladmin -u username -p  flush-hosts;

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply