สร้างเมนูใน MS-Access 2003

MS-Access สามารถสร้างเมนูขึ้นมาใช้งานในโปรแกรมฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นได้โดยมีขึ้นตอนดังนี้

 1. สร้างกลุ่มเมนูขึ้นใหม่ โดยกำหนดชนิดเป็น แทบเมนู และทำการยกเลิการแสดงในแทบเมนู
  -> สร้างเมนูขึ้นใหม่ คลิ๊กขวาที่แทบเมนูเลือก กำหนดเอง


  -> กำหนดคุณสมบัติ

 2. สร้างกลุ่มเมนู ที่ต้องการลงในแทบเมนูที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
  -> สร้างกลุ่มเมนู

  -> สร้างเมนูย่อยในกลุ่มเมนู โดยการรากไปวางตำแหน่งที่ต้องการ

  -> กำหนดการทำงานให้ เมนูย่อย โดยดึงจากกลุ่มคำสังใน แมโค(สร้างคำสั่งในแมโคก่อน)
 3. กำหนดค่าเริมต้นให้กับการทำงานโปรแกรม
 4. ออกจากโปรแกรม แล้วเปิดโปรแกรม Ms-Access ใหม่ก็จะได้เมนูที่ต้องการแล้ว หากต้องการแก้ไขต้องกดป่ม Shift ค้างแล้วคลิ๊กเพื่อเปิดโปรแกรม จึงจะสามารถแก้ไขได้

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply