เปลี่ยนวันที่ให้เป็นภาษาไทย

กรณี ข้อความที่แสดงวันที่ 18-02-2016 แปลงให้เป็นแบบไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถทำได้ดังนี้

<?php

function thaiDate($dd){
list($d,$m,$y) = split(‘-‘,$dd);
$month = array(’01’=>’มกราคม’,’02’=>’กุมภาพันธ์’,’03’=>’มีนาคม’,’04’=>’เมษายน’,’05’=>’พฤษภาคม’,’06’=>’มิถุนายน’,’07’=>’กรกฏาคม’,’08’=>’สิงหาคม’,’09’=>’กันยายน’,’10’=>’ตุลาคม’,’11’=>’พฤษจิกายน’,’12’=>’ธันวาคม’);
$y=$y+543;
return $d.’ ‘.$month[$m].’ ‘.$y;
}

echo thaiDate(“18-02-2016”);

?>

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply