เพิ่ม fonts ให้กับ Ubuntu

  1. สำเนาไฟล์ฟอร์นที่ต้องการไปยัง   /usr/share/fonts
    • กรณีเป็นฟอร์นไทย(TH sarabun)ให้สร้างโฟลเดอร์ใน /usr/share/fonts/truetype/thai-sarabun/
  2. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง sudo fc-cache -f -v

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply