แก้ปัญหา Theme Drupal error

กรณีติดตั้ง Theme แล้ว เข้าหน้า admin ไม่ได้ ให้ทำการแก้ไขในฐานข้อมูลดังนี้
1. เข้าไปที่ฐานข้อมูลและแก้ไขตรงตาราง variable ตามรูป จากนั้นเปลี่ยนชื่อใน theme_default ใหม่ให้ตรงกับ theme ที่ใช้ได้โดยดูจาก โฟเเดอร์ใน theme ที่อยู่ของ host ท่าน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply