ตรวจจับภาพสัตว์และแยกประเภทตามประเภท Object Recognition Animals – Classification & Evaluationmetrics

ผู้เขียนบทความ : นาย เชิดเกียรติ แก้วมี

1. ความเป็นมา

Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลและเป็นการสร้างรูปแบบ สำหรับใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ Deep Learning ยังเป็นเซตย่อนของ Machine Learning ใน Artificial Intelligence (AI) เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ไม่มีผู้สอน หรือ Unsupervised Learning จากข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างและแบบที่ไม่กำกับข้อมูล ทั่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Deep Neural Learning และ Deep Neural Network

            Deep Learning เป็นเซตย่อยของ Machine Learning หรือการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ซึ่งเป็นลำดับชั้นของเครือข่ายประสามเทียม (Artificial Neural Network) โดยดำเนินการด้วย Machine Learning เนื่องจากเครือข่ายประสามเทียมถูกสร้างมาเหมือนสมองของมนุษย์มี Nodes เชื่อมต่อกันเหมือนเว็บไซต์ แม้ว่าโปรแกรมแบบเก่าจะสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น โดยฟังก์ชันลำดับชั้นของระบบ Deep Learning ช่วยให้เครื่องประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการไม่ใช่เชิงเส้น ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมในการทำธุรกรรมที่เสี่ยงต่อการหลอกลวงจะประกอบด้วยเวลา, ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, IP address, ประเภทของธุรกิจค้าปลีก และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดวิธีการหลอกลวงจากบุคคลที่ 3

            นอกจากนี้การเรียนรู้เชิงลึกยังถูกนำมาใช้ในทุกอุตสาหกรรม สำหรับงานที่มีความแตกต่างกันจำนวนมาก ทั้ง Facebook ที่แยกความแตกต่างของใบหน้า เพื่อใช้ติดแท็กเพื่อนในรูปภาพ หรือแอปพลิเคชัน e-commerce ที่ใช้จดจำภาพ และอื่น ๆ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยการปรับใช้ AI ให้มีความหลากหลายในการแยกประเภทของสัตว์หลายชนิด

2. เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และพัฒนาให้ตัวระบบเพื่อการนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

3. ขอบเขต

1. สามารถจำแนกและแยกประเภทของสัตว์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
2. AI มีความแม่นยำในการประมวลผลสูง

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Image Processing เรื่อง การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มากขึ้น
2. เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน สามารถนำไปดัดแปลงและต่อยอดความรู้ได้ง่าย

5. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 1.  Object Detection คือ การตรวจจับวัตถุด้วยเทคโนโลยีในทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักการของ
  Computer Vision และ Image Processing ที่ใช้ในงาน AI ตรวจจับวัตถุชนิดที่กำหนด เช่น มนุษย์
  สัตว์ วัตถุ  ที่อยู่ในรูปภาพ วิดีโอ หรือการแสดงผลแบบเรียลไทม์
 2. Image Processing คือ กระบวนการจัดการและวิเคราะห์รูปภาพให้เป็นข้อมูลในแบบดิจิทัลโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญคือ การทำให้ภาพมีความคมชัด การกำจัดสัญญาณรบกวน การแบ่งส่วนของวัตถุที่สนใจออกมาจากภาพ เพื่อนำวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุ

 3. computer vision เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการประมวลผล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจทัศนียภาพ หรือ แยกแยะวัตถุต่างๆ จากภาพหรือวิดีโอ ในรูปแบบเดียวกับที่ระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยมีขั้นตอน การประมวลผลภาพนั้นจะได้มาจากการนำภาพหรือวีดีโอมาประมวลผล วิเคราะห์และเข้าใจสิ่งที่สามารถ นำข้อมูลออกมาใช้ในการคำนวณหรือการตัดสินใจ
 4. Selective search เป็นอัลกอริทึม region proposal ที่ใช้ตรวจจับวัตถุ ถูกออกแบบมาให้รวดเร็วพร้อมเรียกคืนข้อมูล ขึ้นอยู่กับการคำนวณการจัดกลุ่มลำดับชั้นของส่วนที่คล้ายกัน รวมถึงสี พื้นผิว ขนาดและความเข้ากันของ รูปร่าง การค้นหาจะทำโดยการแบ่งส่วนภาพตามความเข้มของพิกเซลโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตามกราฟ
 5. Support Vector Machine : SVM เป็น Al ที่สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาการจำแนกข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและจำแนกข้อมูล โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูก ป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด
 6. Deep Learning คือ วิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการ เลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ โดยนำระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network) มาซ้อนกัน หลายชั้น (Layer) และทำการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัด หมวดหมู่ข้อมูล (Classify The Data)
 7. Google Colab คือ Jupyter notebook ดัดแปลงที่รันอยู่บนคราวด์และไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ก่อนใช้งาน ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ เพียงแค่มีบัญชี Google Drive เพื่อใช้ในการจัดเก็บตัวโค้ดเท่านั้น โดยภาษา Python เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนและรันงานบนเว็บ Colab นี้
 8. BOTNOI OpenAI API คือ platform ที่จะรวบรวม API ต่าง ๆ ไว้ เน้น API ที่เป็น AI โดยในระยะแรก API ที่สร้างขึ้น จะมาจากทีมงาน BOTNOI แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ อยากจะเชิญชวนนักพัฒนา AI มาฝาก API ที่ตัวเองสร้างขึ้น และหากมีคนใช้งานเยอะ ก็จะเปิดสิทธิ์ให้ขาย API ของตัวเองได้ ซึ่งน่าจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับนักพัฒนา AI

6.ผลการดำเนินงาน

การทำงานโดยรวมของระบบ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

Source Code

ส่วนที่ 1 Get data

ส่วนที่ 2 Extract Feature

ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 Train Model & Test Model

ส่วนที่ 5 Deploy Model

ผลจากการทดสอบ

Tools

7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผล จากการทำการทดลองพบว่าโปรแกรมมีความแม่นยำสูง แต่จะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการเลิก Model AI มาใช้งานโดยความฉลาดของ Model AI แต่ละตัวมีผลต่อการประมวลผลอาจใช้เวลานาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ยิ่งมีตัวอย่างของข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความแม่นยำสูง แต่จะใช้เวลาในการ Extract Feature นาน
2. ตัวโปรแกรมสามารถดัดแปลงไปใช้ในเรื่องการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ได้เยอะมาก

8. ข้อมูลอ้างอิง

1.) https://keras.io/api/applications/

2.) https://colab.research.google.com/drive/1W5qg87P5_NeDxK 93vXeWpoC9XPHap27u#scrollTo=coo-C95JCL1O

3.) www.ar.co.th/news_content/th/686

Share

You may also like...

Leave a Reply