การควบคุมเกม ด้วย python

ผู้เขียนบทความ นางสาว สุชาวดี เดชพรหม #12

 1. ความเป็นมา

ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาเกม หรือสร้างเกมนั้น ค่อนข้างน้อย เพราะ ต้นทุนสูง เรียกได้ว่า หากจะเปิดเกม เกมนึงอย่างเป็นทางการนั้นทำได้ยาก เพราะต้องมีต้นทุนมากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ปัญญา เรื่องงบประมาณอย่างเดียว ที่มีปัญหา แต่ยังรวมไปถึง เครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้าง ปัญหาด้านไวรัสที่จะตามมาดูว่าในส่วนนี้นั้นจะมีปัญหาเป็นพิเศษ ผู้จัดทำนั้นได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการเล่นเกม ที่ตัวเราเองนั้นสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ หรือ หาช่องทางด้านอื่น เช่น การค้า หรืออย่างอื่นเป็นต้นไป สิ่งที่เราจัดทำขึ้นมานั้น เพื่อเป็นการสอน และ นำไปประยุกต์ จัดทำด้วยภาษา Python ที่ผู้คนสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย และ สามารถ นำไปประยุกต์เป็นสิ่งอื่นแทนได้

2. ตัวเกมที่จำลองขึ้นมา

2.1 Paino

2.2 Pingpong

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเอง

3.2 เพื่อนำความรู้ ที่ได้จาก ภาษา Python มาใช้ได้จริง

3.3 เพื่อนำความรู้ที่ได้จากภาษา Python มาสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

4. ขอบเขต

4.1 โปรแกรมสามารถจำและแยกค่าสีได้

4.2 เมื่อไม่มีค่าสีที่จำไว้ ตัวเกมก็จะไม่ทำงาน

4.3 สามารถไปจำลองบนเว็บในอินเตอร์เน็ตได้

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 สามารถนำความรู้ ที่ได้จาก ภาษา Python มาใช้ได้จริง

5.2 สามารถนำความรู้ที่ได้จากภาษา Python มาสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

5.3 ได้ศึกษาและเข้าใจการเขียนโปรแกรม Python และนำไปพัฒนาตัวเกมได้เรื่อยๆ

6. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

module ที่ใช้ สำหรับเกม Paino

 1. pyautogui
 2. win32api
 3. win32con
 4. keybord
 5. time

module ที่ใช้ สำหรับเกม Paino

 1. Random
 2. Pygame
 3. sys

7. ผลการดำเนินงาน

เกม Paino

เกม Pingpong

7. สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป

โดยรวมผลการทดลอง ของตัวเกม Pingpong เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อาจจะมีปัญหา ด้านความสเถียรในเกมเล็กน้อย เช่นตัวเกม จะหยุดอัตโนมัติ 

ส่วนตัวเกม Pingpong นั้น ผลเป็นไปตามที่เป้าหมายกับหนดไว้ ตัวเกมเสถียรกว่า Paino เพราะเป็นตัวเกมที่สร้างและออกแบบเอง ถึงทำให้ กำหนดและจำค่าสีได้แม่นยำกว่า

ข้อเสนอแนะ

 1. แนะนำให้จำลองเกมขึ้นมาเองเพื่อทดลอง
 2. ประยุกต์และพัฒนาตัวเกมอื่นขึ้นมาเรื่อยๆ

8. แหล่งข้อมูลอ้างอิง

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share

You may also like...

Leave a Reply