โปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมกับจับภาพ motion detection with python3

ผู้เขียนบทความ นายณัฐวีร์ จันทร์ปรุงตน COE#12 1.ความเป็นมา ความเป็นมาของโครงงานโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยพร้อมกับจับภาพโดยใช้ python นั้นเกิดจากการที่ตัวผู้ศึกษานั้นอยากจะให้การทำงานของ open cv กับ Face detection ของการเขียนโปรแกรม python นั้นทำงานได้โดยมีเงื่อนไขในการทำงานคือสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งจับภาพไปด้วยในคราวเดียวกันจึงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำความรู้ที่ได้มาเขียนโปรแกรมในการทำโครงงานอันนี้ 2.วัตถุประสงค์ -เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา python -เพื่อใช้ภาษา python ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับกล้องวงจรปิด -เพื่อให้โครงงานนั้นใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.ขอบเขต -สามารถใช้ได้จริงทำงานได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ -สามารถใช้ภาษา...