Python Weather App

ผู้เขียนบทความ นายชานน หลีนายน้ำ COE#12 1. ความเป็นมา แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศเป็นแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและมีผู้ใช้ทั่วทั้งโลก เนื่องจากมันเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถบอกสภาพอากาศในช่วงเวลาที่อยากรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนในหลายๆด้านเช่น การเดินทางหากขาดแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศไปผู้คนมากมายอาจจะต้องใช้ชีวิตที่ลำบากกว่านี้เพราะไม่มีทางคาดคะเนและหาวิธีรับมือได้เลยว่าสภาพอากาศในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งผมสนใจและสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศจึงเริ่มที่จะศึกษาและก็มีแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าหากเราสามารถสร้างแอพพลิเคชันสภาพอากาศขึ้นมาใช้เองบ้างมันคงจะดีเพราะการสร้างบางสิงบางอย่างเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งๆนั้นได้มากที่สุด 2.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเรียนรู้ภาษา Pythonใช้สำหรับเขียน Applications สภาพอากาศ 2.เพื่อพัฒนาและต่อยอด Applications สภาพอากาศที่ทำขึ้นมาเองในอานาคต 3.เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Applications สภาพอากาศในส่วนลึกได้มากขึ้น 3.ขอบเขต 1.ระบบสามารถบอกอุณหภูมิของสภาพอากาศได้ 2.ตัวระบบสามารถบอกฟังก์ชั่นอื่นๆนอกจากอุณหภูมิได้ 4....