ระบบตรวจจับความรู้สึกบนใบหน้า

ผู้เขียนบทความ : นางสาวนัสมีน เจ๊ะยะ 1.ความเป็นมา มนุษย์เรามีการแสดงออกทางอารมณ์ได้หลายหลากรูปแบบ และการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุดคือ การแสดงออก ทางสีหน้า ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี การ รับรู้อารมณ์ของมนุษย์สามารถนําไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลาย ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ช่วยให้แพทย์สามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ป่ายเพื่อ นําไปวินิจฉัย และเลือกวิธีรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านการ พัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้อารมณ์ของมนุษย์ได้ และใช้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การกระทําโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม อารมณ์ (Emotion)...