โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

ผู้เขียนบทความ: นายกอมารุดดีน บูเก็ม 1. ความเป็นมา ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชา ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งอยู่ในหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา ซึ่งอาจารย์รายวิชาให้แต่ละคนในคลาสคิดโครงงานย่อยขึ้นมาคนละหนึ่งโครงงานเป็นผลทำให้เกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่องการอ่านตัวอักษรบนรูปภาพ จึงเกิดความคิดที่ว่า เราจะสามารถนำเรื่องที่เราสนใจไปใช้ประโยชน์อย่างไร จึงได้เกิดโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถขึ้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษาต่อรวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเช่นกัน 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา python...