Author: สันติ สถิตวรรธนะ

0

การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้เขียนบทความ : นายสันติ สถิตวรรธนะ 1.ความเป็นมา การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ในการต่อยอดการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตแบบเดิม ให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานตัวบัณฑิต และยืนยันตัวตนบัณฑิตทุกคนก่อนเข้าพื้นที่รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยการรวมรวมข้อมูลปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินงานพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามหลักการ PDCA จนสามารถได้ระบบดังกล่าวที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานรายงานตัวบัณฑิตและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการยืนยันตัวบัณฑิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3.ขอบเขต ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ IOS และ Android สามารถรองรับการต่อเชื่อมเครื่องอ่าน QR-code สามารถแสดงสถานะการยืนยันบัณฑิตในห้องประชุมได้ 4....