pythonนับรถอัจฉริยะ

ผู้เขียนบทความ : สุพรรษา ประทุมทอง 1.ความเป็นมา ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีเข้ามามีบทบาทในมนุษย์มากขึ้นเพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดย ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย  ซึ่งผู้จัดทำได้นำมาประยุกต์กับโปรแกรมนับจำนวนรถ อัจฉริยะ โปรแกรมตรวจนับปริมาณจำนวนของรถบนท้องถนน โดยระบบจะทำงานร่วมกับกล้อง Camera ในการจับภาพแบบ Real Time ควบคู่ไปกับการตรวจนับจำนวน โดยระบบสามารถตรวจนับได้ทั้งขาเข้าและขาออก และแสดงจำนวนดังกล่าวให้เห็นแบบ Real Time โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนประเมิน...