ระบบ Calculate distance between two latitude-longitude points

ผู้เขียนบทความ : นายจิรายุ มาพบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.ความเป็นมา ซึ่งปัจจุบันเราจะมี Google Maps ที่จะช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การค้นหาเส้นทาง ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น เราจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อจะทำให้เราสะดวกต่อการเดินทางและรู้ว่าระยะทางระหว่างตัวเรานั้นห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่ และถ้าเป็นร้านอาหารนั้นเราจะได้รู้ว่าร้านไหนอยู่ใกล้ตัวเรามากที่ จึงเป็นที่มาของระบบตัวนี้ ซึ่งระบบตัวนี้นะสร้างขึ้นมาเพื่อสะดวกในการหาระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังเป้าหมาย ว่าระยะห่างระหว่าเราไปสู่เป้หมายห่างกันเท่าไหร่ 2.วัตถุประสงค์ เพื่อทราบระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังสถานที่ต่างๆที่เราต้องการว่าห่างกันเท่าไหร่ เช่น การที่เราจะดูว่าร้านอาหารที่ไหนใกล้กับตัวเรามากที่สุด...