Bash Sudo Command Not Found

กรณีไม่สามารถใช้คำสั่ง sudo วิธีการแก้ไข Linux Debian

เข้าสู่ su-mode
$ su -
ติดตั้ง sudo
$ apt-get install sudo -y
ทำการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ sudo
$ usermod -aG sudo yourusername

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply