สร้างเมนูใน MS-Access 2003

MS-Access สามารถสร้างเมนูขึ้นมาใช้งานในโปรแกรมฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นได้โดยมีขึ้นตอนดังนี้ สร้างกลุ่มเมนูขึ้นใหม่ โดยกำหนดชนิดเป็น แทบเมนู และทำการยกเลิการแสดงในแทบเมนู -> สร้างเมนูขึ้นใหม่ คลิ๊กขวาที่แทบเมนูเลือก กำหนดเอง -> กำหนดคุณสมบัติ สร้างกลุ่มเมนู ที่ต้องการลงในแทบเมนูที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 -> สร้างกลุ่มเมนู บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.