Error: Cannot find module ‘../lib/cli’

วิธีการแก้ไข ปัญหาเกิดจากเนื่องทำการคัดลอง Project จากโพเดอร์หนึงไปยังอีกโพฌดอร์ทำให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำการ install node module ใหม่