แนะนำ Flash Develope

FlashDevelop  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยเฉพาะ Flash Action Scrip 2 3 และ haXe แหล่งข้อมูล