เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

Docker on Debian 9

Docker มี 2 ประเภท Docker Community Edition (Docker CE) รุ่นใช้งาน Free 2. Docker Enterprise Edition (Docker EE) รุ่นจ่ายค่าสนับสนุน Docker EE Basic คือ Docker Platform ที่ทำงานบน OS...

TypeScript กับ JavaScript

ความแต่กต่างระหว่าง TypeScript กับ JavaScript JavaScript คืออะไร JavaScript คืออะไร เป็นภาษาโปรแกรมบนเว็บที่มีการทำงานแบบ Client-Side Script (ประมวลผลคำสั่งในฝั่ง Client) หน้าที่ของภาษาจะเป็นการเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆบนโค๊ดบนเว็บที่ได้รับจากผู้ให้บริการ(Web Server) หากทำร่วมกับ Node.js ก็สามารถทำงานในรูปแบบ Server-Side Programming ได้เช่นกัน TypeScript คืออะไร เป็นภาษา JavaScript ที่ได้พัฒนาขึ้นที่สามารถรองรับ...

Execute Python script via crontab

1. เพิ่มข้อความไว้ด้านบนไฟล์#!/usr/bin/python 2. ปรับสิทธิ์ไฟล์ python$ chmod a+x script.py3. แก้ไขไฟล์ crontab แก้ไขไฟล์โดยใช้ nano $ export VISUAL=nano; crontab -e เพิ่มไฟล์ไว้ด้านล่างสุด