เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

Run DynDNS Client Raspbian

ติดตั้ง ddclient$ sudo apt-get install ddclient 2. จากนั้นทำการ Config ตามคำแนะนำผ่านทาง UI 3. ตรวจสอบการทำงาน $ ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet 2 /etc/ddclient.confหากทำงานปกติ SUCCESS: xxxx.xxxx.info: skipped: IP address...

Run an ionic app in android studio emulator? (Capacitor)

วิธีการรัน App ionic บน Android emulator การรันบน capacitor  กรณีรันแล้วเกิดปัญหา Error เนื่องจากไม่สามารถรันบน Android Emulator ให้ใช้คำสั่งดังนี้ $ ionic capacitor run android -l –externalใช้สำหรับการรัน เพื่อเชื่อมกับการต่อในการรันแบบจำรองภายในเครื่องยกตัวอย่างคำสั่งอื่นๆ$ ionic capacitor run$ ionic...

Development Installing Composer on Mac OSX

ติดตั้งผ่าน brew (แนะนำ) ติดตั้งผ่านไฟล์  download Composer$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/composer.phar 2. Edit bash_profile $ nano ~/.bash_profile …...

PDOException SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

ปัญหาเกิดจากการ RUN Server จากนั้นทำให้ การประมวลผลทำให้ไม่รู้จัก Localhost วิธีการแก้ไข เปลี่ยนจาก localhost -> 127.0.0.1 บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.

Error: Cannot find module ‘../lib/cli’

วิธีการแก้ไข ปัญหาเกิดจากเนื่องทำการคัดลอง Project จากโพเดอร์หนึงไปยังอีกโพฌดอร์ทำให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำการ install node module ใหม่ บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.