เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

CKEditor สำหรับการนำเข้าข้อมูลในเว็บ

CKEditor สำหรับการนำเข้าข้อมูลในเว็บ

ตัวอย่างโค๊ด <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>CKEditor</title> <script src=”//cdn.ckeditor.com/4.5.11/standard/ckeditor.js”></script> </head> <body> <textarea name=”editor1″></textarea> <script>   CKEDITOR.replace( ‘editor1’ );   </script> </body> </html> แหล่งที่มา http://cdn.ckeditor.com/ บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.

Rsync Server สำหรับการสำรองข้อมูล ระหว่าง server

Rsync Server สำหรับการสำรองข้อมูล ระหว่าง server

ติดตั้ง rsync $ apt-get install rsync จากนั้นกำหนดตามเงื่อนไขการใช้คำสั่งดังนี้ $ rsync -avz  -e ssh  username@192.168.1.10:/path/home   /backup/ ตัวอย่าง จะเป็นการสำรอง ข้อมูลจาก serve ip 192.168.1.10 มายังเครื่องปัจจุบัน ตำแหน่งสำรองข้อมูล /backup/ จากนั้นตรวจสอบข้อมูล ระบบจะทำการ...

angular JS กับการลิงค์ผ่าน URLs กับ IonicFramwork

angular JS กับการลิงค์ผ่าน URLs กับ IonicFramwork

ติดตั้ง Plugin $ cordova plugin add https://git–wip–us.apache.org/repos/asf/cordova–plugin–inappbrowser.git จากนั้นเขียนโค๊ดดังนี้ <ion-view title=“Test Page”>     <ion-content>         <div class=“list”>             <a class=“item” href=“#” onclick=“window.open(‘http://www.rmutsv.ac.th/contact’, ‘_system’, ‘location=yes’); return false;”>                 Open a Browser             </a>...

nginx server error: 413 Request Entity Too Large

nginx server error: 413 Request Entity Too Large

1.ให้ทำการแก้ไขที่ไฟล์ ื # nano  /etc/nginx/nginx.conf ดังต่อไปนี้ … kepalive_timeout 65; types_hash_max_size 2048; client_max_body_size 20M; include /etc/nginx/mime.types; … 2. จากนั้นแก้ไขไฟล์ php.ini   /etc/php5/php.ini post_max_size = 20m upload_max_filesize = 20m...