เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

nginx phpmyadmin  404  not found 0

nginx phpmyadmin 404 not found

  วิธีแก้ไขให้เพื่ม code ลงในไฟล์ /etc/nginx/sites-available/default ………. # Phpmyadmin Configurations location /phpmyadmin { root /usr/share/; index index.php index.html index.htm; location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ { try_files $uri =404; root...

ติดตั้ง PRi-Monitor 0

ติดตั้ง PRi-Monitor

              ขั้นตอนการติดตั้ง ทำการเพื่มรายการใน repository $ sudo wget http://goo.gl/vewCLL -O /etc/apt/sources.list.d/rpimonitor.list ติดตั้ง key $ sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 2C0D3C0F ปรับปรุงระบบ...

วิธีการติดตั้ง Install Linux, nginx, MySQL, PHP 0

วิธีการติดตั้ง Install Linux, nginx, MySQL, PHP

ขั้นตอนการติดตั้ง ติดตั้ง nginx $ apt-get install nginx ติดตั้ง php $ apt-get install php5-fpm  php5-mysql จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ /etc/php5/fpm/php.ini cgi.fix_pathinfo=0 แก้ไขไฟล์  /etc/nginx/sites-available/default เพื่ม index.php ในบันทัดตามด้านล่างนี้ index   index.html index.php...