เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

pgadmin III for windows 0

pgadmin III for windows

ขั้นตอนแรกติดตั้งไฟล์ pgadmin III 1.ดาวโหลด ไฟล์ http://www.pgadmin.org/download/windows.php 2.กรณี server pgSQL เป็น debian ต้อง set ค่าดังนี้ แก้ไขไฟล์ pg_hba.conf # vi /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf แกไขไฟล์โดย เพิ่ม ip ที่ต้องการให้ติดต่อกับ server host  ...

debain install phppgadmin 0

debain install phppgadmin

สำหรับการติดตั้ง phppgadmin ท่านต้องติดตั้ง appache2, php5, postgresql มาก่อน จากนั้นทำการติดตั้ง packet เพิ่มเติมดังนี้ #aptitude install php5-postgres #aptitude install phppgadmin จากนั้นทำการเซตค่าเพื่อให้ phppgadmin สามารถเปิดที่โฮสอื่นๆ ดังนี้ ทำลิงค์ #sudo ln -s /etc/phppgadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phppgadmin.conf...

debian postgres Install 0

debian postgres Install

ขั้นตอนในการติดตั้ง ติดตั้ง packet $ sudo apt-get install postgresql สรัาง user ดูแลระบบ $ su – postgres $ psql template1; พิมพ์บันทัดข้างล่างนี้เพื่อสร้างผู้ใช้ ในการดูแลระบบ postgres template1=#ALTER ROLE postgres WITH ENCRYPTED...

เปลี่ยนหน้า login บน ubuntu 10.10 0

เปลี่ยนหน้า login บน ubuntu 10.10

สำหรับท่านที่ต้องการปรับแต่ง หน้า login ubuntu สามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. โหลดโปรแกรม ubuntu-tweak จากเว็บไซด์ คลิ๊ก 2. ติดตั้งโดยในคำสั่ง #sudo dpkg -i  ubuntu-tweak_0.5.10-1_all.deb 3.ปรับแต่งหน้าจอ login รายบะเอียดติดตามจาก link นี้ครับ คลิ๊ก บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.