เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

API WITH CHAT GUI

ผู้เขียนบทความ : นายเลิศฤทธิ์ เจริญมาก COE #12 1.ความเป็นมา         เนื่องจากโลกของเรามีโปรแกรมแชทอยู่มากมาย การพูดคุยในโลกอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันแต่บางครั้งการพูดคุยการที่คิดว่าเป็นการส่วนตัวมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากบางครั้งรัฐบาลอาจจะขอข้อมูลการพูดคุยของเราจากผู้ให้บริการโปรแกรมแชทต่างๆทำให้เกิดความไม่เป็นส่วนตัว         ผมจึงได้ทำโปรแกรม Api Chat Gui ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการพูดคุยแล้วเกิดความไม่เป็นส่วนตัวขึ้น เนื่องจากโปรแกรมนี้การพูดคุยเมื่อมีการปิดโปรแกรมข้อมูลการพูดคุยทั้งหมดจะไม่ถูกบันทึกเก็บไว้ทำให้มีความเป็นส่วนตัวมาก 2.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา...

0

Fruit detection system ระบบตรวจจับผลไม้

ผู้เขียนบทความ : นางสาวฟาตีเม๊าะ หะยีมะมิง 1. ความเป็นมา ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าปริมาณมากในแต่ละวัน ตัวสินค้าส่วนใหญ่จะถูกลําเลียง บนรางสายพานเพื่อลําเลียงสินค้าและบรรจุส่งออกไปอย่างรวดเร็ว การจำแนกชนิดสินค้าที่เคลื่อนที่นั้น จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง จําแนกชนิดสินค้าว่าสินค้าตัวนั้นคืออะไรจะส่งออกไปยังกล่องบรรจุอันไหน เพราะฉะนั้นในการที่จะใช้ มนุษย์มาจำแนกชนิดวัตถุที่เคลื่อนผ่านสายพานได้ทีละมาก ๆ และใช้เวลานาน จึงได้มีการนําอุปกรณ์การนับเข้ามาช่วยงานมนุษย์ให้เป็นไปอย่างอัติโนมัติ โดยที่ วัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อช่วยลดเวลา ช่วยลดอัตราการจ้างของพนักงาน และประหยัดในการใช้จ่ายค่าจ้าง 2. วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาเทคนิคเพื่อนําเทคนิคการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้งานได้จริงในวงการอุตสาหกรรม 2....

0

COVID-19 Spread Analysis with Flask

ผู้เขียนบทความ นาย คฑาธร ลาภวงศ์ COE #12 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของระบบ COVID-19 Spread Analysis with Flask เมื่อประมาณวันที่ 13 มกราคม 2563 มีการพบโรคระบาดชนิดใหม่ในประเทศไทย เป็นผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย ซึ่งโรคระบาดนี้ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วันนั้นที่พบเจอโรคนี้ในประเทศไทย ทำให้คนภายในประเทศไทยต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคเหล่านี้ จำเป็นต้องมี application...

0

โปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมกับจับภาพ motion detection with python3

ผู้เขียนบทความ นายณัฐวีร์ จันทร์ปรุงตน COE#12 1.ความเป็นมา ความเป็นมาของโครงงานโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยพร้อมกับจับภาพโดยใช้ python นั้นเกิดจากการที่ตัวผู้ศึกษานั้นอยากจะให้การทำงานของ open cv กับ Face detection ของการเขียนโปรแกรม python นั้นทำงานได้โดยมีเงื่อนไขในการทำงานคือสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งจับภาพไปด้วยในคราวเดียวกันจึงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำความรู้ที่ได้มาเขียนโปรแกรมในการทำโครงงานอันนี้ 2.วัตถุประสงค์ -เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา python -เพื่อใช้ภาษา python ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับกล้องวงจรปิด -เพื่อให้โครงงานนั้นใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.ขอบเขต -สามารถใช้ได้จริงทำงานได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ -สามารถใช้ภาษา...

0

pythonนับรถอัจฉริยะ

ผู้เขียนบทความ : สุพรรษา ประทุมทอง 1.ความเป็นมา ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีเข้ามามีบทบาทในมนุษย์มากขึ้นเพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดย ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย  ซึ่งผู้จัดทำได้นำมาประยุกต์กับโปรแกรมนับจำนวนรถ อัจฉริยะ โปรแกรมตรวจนับปริมาณจำนวนของรถบนท้องถนน โดยระบบจะทำงานร่วมกับกล้อง Camera ในการจับภาพแบบ Real Time ควบคู่ไปกับการตรวจนับจำนวน โดยระบบสามารถตรวจนับได้ทั้งขาเข้าและขาออก และแสดงจำนวนดังกล่าวให้เห็นแบบ Real Time โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนประเมิน...