PDOException SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

ปัญหาเกิดจากการ RUN Server จากนั้นทำให้ การประมวลผลทำให้ไม่รู้จัก Localhost

วิธีการแก้ไข เปลี่ยนจาก localhost -> 127.0.0.1

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...