Tetris with Python

ผู้เขียนบทความ : นายมานุสน นะหวัง COE#12

1. ความเป็นมา

ความเป็นมาของโปรเจคนี้คือ ตัวผู้ศึกษานั้นเป็นคนชอบเล่นเกมแนวไขปริศนา (Puzzel) และต้องการที่จะศึกษาวิธีการสร้างเกมเป็นของตัวเองอีกด้วย จึงเริ่มทำการศึกษา  หาวิธีที่จะสร้างเกมขึ้นมา จึงไปเจอกับเกม Tetris ซึ่งเป็นเกมที่ตัวผู้ศึกษาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงนำลองมาทำเป็นเกมของตัวเอง ทำให้เกิดเป็นโปรเจคตัวนี้

2. วัตถุประสงค์

 1. เพิ่อศึกษาความรู้ในการใช้งานภาษา Python
 2. เพื่อศึกษาสร้างเกมโดยใช้ Python
 3. ทำให้ตัวเกมสามารถนำมาเล่นได้จริงและสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม

3.ขอบเขตของงาน

 1. สามารถเล่นได้จริงอย่างอิสระ
 2. มีการนับคะแนนเมื่อบล็อกเต็มทั้งแถวแนวราบ
 3. มีฟังก์ชั่นพื้นฐานของเกม Tetris

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำความรู้เรื่องภาษา Python มาประยุกต์ใช้
 2. ตัวเกมสามารถทำให้เกิดความสนุกสนาน
 3. สามารถต่อยอดหรือพัฒนาตัวเกมหรือโปรเจคอื่นๆได้

5.ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1 PyGame คืออะไร

PyGame เป็นไลบรารีของภาษา Python ใช้ในการพัฒนาเกม 2 มิติและเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ชุดโมดูล Python เพื่อพัฒนาเกมได้ เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นซึ่งสามารถช่วยให้คุณพัฒนาเกมได้อย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างตัวเกมจาก PyGame

Tetris
Slide Number

วิธีการติดตั้ง Pygame

1.ทำการโหลดตัว Pygame จาก http://www.pygame.org/download.shtml

2. เข้าไปที่ Command Prompt  แล้วใส่โค้ด “pip install pygame “ แล้วกด Enter

pip install pygame

3. รอจนติดตั้งเสร็จ

6.ผลการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ระบบต่างๆของเกม Tetris เเละตัวช่วยในการ run ออกมาให้เป็นตัวเกมอย่างโปรเเกรม PyGame ระยะที่ 2 ทำการเขียนอัลกอริทึ่มหรือหาโค้ดจากเเหล่งที่มาอื่น เพื่อสร้างเป็นตัวเกม

เริ่มจากการเรียกตัว Pygame มาก่อนเเละทำการกำหนดขนาดของตัวเกมว่าจะให้มีความกว้างเเละความสูงเท่าไหร่
from random import randrange as rand
import pygame, sys

#The configuration
cell_size = 18
cols =    10
rows =    22
maxfps =  30
กำหนดสีพื้นหลังของตัวเกม
colors = [
(0,  0,  0 ),
(255, 85, 85),
(100, 200, 115),
(120, 108, 245),
(255, 140, 50 ),
(50, 120, 52 ),
(146, 202, 73 ),
(150, 161, 218 ),
(35, 35, 35) ] # Helper color for background grid
กำหนดรูปร่างของบล็อกในเกม
tetris_shapes = [
  [[1, 1, 1],
   [0, 1, 0]],

  [[0, 2, 2],
   [2, 2, 0]],

  [[3, 3, 0],
   [0, 3, 3]],

  [[4, 0, 0],
   [4, 4, 4]],

  [[0, 0, 5],
   [5, 5, 5]],

  [[6, 6, 6, 6]],

  [[7, 7],
   [7, 7]]
]
กำหนดการหมุนของบล็อก
def rotate_clockwise(shape):
  return [
    [ shape[y][x] for y in range(len(shape)) ]
    for x in range(len(shape[0]) - 1, -1, -1)
  ]
ส่วนของการตรวจสอบการชนกันของบล็อกเมื่อลงทับต่อๆกัน
def check_collision(board, shape, offset):
  off_x, off_y = offset
  for cy, row in enumerate(shape):
    for cx, cell in enumerate(row):
      try:
        if cell and board[ cy + off_y ][ cx + off_x ]:
          return True
      except IndexError:
        return True
  return False
ส่วนนี้คือทำให้เเถวหายเมื่อเเถวเเนวนอนเต็มทั้งเเถว
def remove_row(board, row):
  del board[row]
  return [[0 for i in range(cols)]] + board

def join_matrixes(mat1, mat2, mat2_off):
  off_x, off_y = mat2_off
  for cy, row in enumerate(mat2):
    for cx, val in enumerate(row):
      mat1[cy+off_y-1 ][cx+off_x] += val
  return mat1
สร้างบอร์ดใหม่เมื่อเริ่มเกม
def new_board():
  board = [
    [ 0 for x in range(cols) ]
    for y in range(rows)
  ]
  board += [[ 1 for x in range(cols)]]
  return board
ส่วนนี้คือการกำหนดขนาดของตัวเกมให้สามารถเเสดงผลได้ในตัว PyGame
class TetrisApp(object):
  def __init__(self):
    pygame.init()
    pygame.key.set_repeat(250,25)
    self.width = cell_size*(cols+6)
    self.height = cell_size*rows
    self.rlim = cell_size*cols
    self.bground_grid = [[ 8 if x%2==y%2 else 0 for x in range(cols)] for y in range(rows)]

    self.default_font = pygame.font.Font(
      pygame.font.get_default_font(), 12)

    self.screen = pygame.display.set_mode((self.width, self.height))
    pygame.event.set_blocked(pygame.MOUSEMOTION) # We do not need
                           # mouse movement
                           # events, so we
                           # block them.
    self.next_stone = tetris_shapes[rand(len(tetris_shapes))]
    self.init_game()
ส่วนนี้คือการสร้างบล็อกขึ้นมาตัวเกม
def new_stone(self):
    self.stone = self.next_stone[:]
    self.next_stone = tetris_shapes[rand(len(tetris_shapes))]
    self.stone_x = int(cols / 2 - len(self.stone[0])/2)
    self.stone_y = 0

    if check_collision(self.board,
              self.stone,
              (self.stone_x, self.stone_y)):
      self.gameover = True
ส่วนนี้คือสวนของการเเสดงคะเเนนเเละเลเวลเมื่อเล่น
def init_game(self):
    self.board = new_board()
    self.new_stone()
    self.level = 1
    self.score = 0
    self.lines = 0
    pygame.time.set_timer(pygame.USEREVENT+1, 1000)
การเเสดงผลของหน้าจอบนPyGame
def disp_msg(self, msg, topleft):
    x,y = topleft
    for line in msg.splitlines():
      self.screen.blit(
        self.default_font.render(
          line,
          False,
          (255,255,255),
          (0,0,0)),
        (x,y))
      y+=14

  def center_msg(self, msg):
    for i, line in enumerate(msg.splitlines()):
      msg_image = self.default_font.render(line, False,
        (255,255,255), (0,0,0))

      msgim_center_x, msgim_center_y = msg_image.get_size()
      msgim_center_x //= 2
      msgim_center_y //= 2

      self.screen.blit(msg_image, (
       self.width // 2-msgim_center_x,
       self.height // 2-msgim_center_y+i*22))
ส่วนนี้คือส่วนของการสุ่มบล็อก
def draw_matrix(self, matrix, offset):
    off_x, off_y = offset
    for y, row in enumerate(matrix):
      for x, val in enumerate(row):
        if val:
          pygame.draw.rect(
            self.screen,
            colors[val],
            pygame.Rect(
              (off_x+x) *
               cell_size,
              (off_y+y) *
               cell_size,
              cell_size,
              cell_size),0)
ส่วนของการขยับบล็อก
def move(self, delta_x):
    if not self.gameover and not self.paused:
      new_x = self.stone_x + delta_x
      if new_x < 0:
        new_x = 0
      if new_x > cols - len(self.stone[0]):
        new_x = cols - len(self.stone[0])
      if not check_collision(self.board,
                  self.stone,
                  (new_x, self.stone_y)):
        self.stone_x = new_x
ส่วนของการใช้คำสั่งออกจากโปรเเกรม
def quit(self):
    self.center_msg("Exiting...")
    pygame.display.update()
    sys.exit()
ส่วนของการกำหนดการตกของบล็อกลงมา
def drop(self, manual):
    if not self.gameover and not self.paused:
      self.score += 1 if manual else 0
      self.stone_y += 1
      if check_collision(self.board,
                self.stone,
                (self.stone_x, self.stone_y)):
        self.board = join_matrixes(
         self.board,
         self.stone,
         (self.stone_x, self.stone_y))
        self.new_stone()
        cleared_rows = 0
        while True:
          for i, row in enumerate(self.board[:-1]):
            if 0 not in row:
              self.board = remove_row(
               self.board, i)
              cleared_rows += 1
              break
          else:
            break
        self.add_cl_lines(cleared_rows)
        return True
    return False

  def insta_drop(self):
    if not self.gameover and not self.paused:
      while(not self.drop(True)):
        pass
ส่วนของการเรียกใช้การหมุนของบล็อก
def rotate_stone(self):
    if not self.gameover and not self.paused:
      new_stone = rotate_clockwise(self.stone)
      if not check_collision(self.board,
                  new_stone,
                  (self.stone_x, self.stone_y)):
        self.stone = new_stone
ส่วนของการสั่งการทำงานของโปรเเกรมให้หยุดชั่วคราว
def toggle_pause(self):
    self.paused = not self.paused
เรียกการใช้งานการสร้างบอร์ดใหม่เมื่อเริ่มเกม
def start_game(self):
    if self.gameover:
      self.init_game()
      self.gameover = False
ส่วนนี้คือการ run โปรเเกรม เเละกำหนดปุ่มการทำงานของฟังค์ชั่นต่างๆ
  def run(self):
    key_actions = {
      'ESCAPE':  self.quit,
      'LEFT':   lambda:self.move(-1),
      'RIGHT':  lambda:self.move(+1),
      'DOWN':   lambda:self.drop(True),
      'UP':    self.rotate_stone,
      'p':    self.toggle_pause,
      'SPACE':  self.start_game,
      'RETURN':  self.insta_drop
    }

    self.gameover = False
    self.paused = False

    dont_burn_my_cpu = pygame.time.Clock()
    while 1:
      self.screen.fill((0,0,0))
      if self.gameover:
        self.center_msg("""Game Over!\nYour score: %d Press space to continue""" % self.score)
      else:
        if self.paused:
          self.center_msg("Paused")
        else:
          pygame.draw.line(self.screen,
            (255,255,255),
            (self.rlim+1, 0),
            (self.rlim+1, self.height-1))
          self.disp_msg("Next:", (self.rlim+cell_size,2))
          self.disp_msg("Score: %d\n\nLevel: %d\\nLines: %d" % (self.score, self.level, self.lines),
            (self.rlim+cell_size, cell_size*5))
          self.draw_matrix(self.bground_grid, (0,0))
          self.draw_matrix(self.board, (0,0))
          self.draw_matrix(self.stone,
            (self.stone_x, self.stone_y))
          self.draw_matrix(self.next_stone,
            (cols+1,2))
      pygame.display.update()

      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.USEREVENT+1:
          self.drop(False)
        elif event.type == pygame.QUIT:
          self.quit()
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
          for key in key_actions:
            if event.key == eval("pygame.K_"+key):
              key_actions[key]()

      dont_burn_my_cpu.tick(maxfps)

if __name__ == '__main__':
  App = TetrisApp()
  App.run()

7. สรุปผลและข้อเสนอแน

สรุป ตัวโปรเเกรมนั้นสามารถทำงานได้ดี ตัวบล็อกสามารถร่วงลงมาได้เมื่อถึงจุดล่างสุดหรือเมื่อชนกับบล็อกที่ทับการทำให้บล็อกนั้นหยุด เเละทำการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาใหม่เเละร่วงมาต่อเรื่อยๆ สามารถเเสดงคะเเนนได้เมื่อบล็อกเต็มหมดจะทำให้ GAME OVER เเละสามารถเริ่มใหม่ได้

ข้อเสนอเเนะ

 1. สามารถทำให้โปรเเกรมนั้นเเชร์คะเเนนลงสื่อโซเชียลเพื่อเเบ่งปันกันคนอื่นได้
 2. สามารถทำให้ตัวเกมนั้นมีสีสันเเละหน้าต่างนั้นสวยเเละน่ารัก ทำให้น่าเล่นได้มากกว่านี้

8. ข้อมูลอ้างอิง

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share

You may also like...

Leave a Reply