Category: บทความโครงานงานนวัตกรรม

0

โปรแกรมจดโน๊ตหรือ Python NotePad

ผู้เขียนบนความ : นาย นันทวัฒน์ ยูนุ 1. ความเป็นมา ในส่วนนี้เราจะให้รายชื่อโครงการ Python ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนอกจากนี้เรายังให้ซอร์สโค้ดกับโปรเจ็กต์หลามน้อยหากคุณรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีคุณสามารถข้ามไปยังส่วนขั้นกลางได้และบทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมจดโน๊ตโดยใช้ Tkinter ในการทำโปรแกรมและโปรแกรมจดโน๊ตเริ่มมีบทบาทความสำคัญกับมนุษย์เรามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสดวกในการจัดเก็บบทความหรือข้อความต่างๆที่สำคัญเพื่อในการจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานหรือจัดเก็บถาวรเพื่อการนั้นจึงควรสร้างโปรแกรมจดโน๊ตเพื่อให้การจัดเก็บข้อความมีความง่ายมากขึ้น 2. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาระบบภาษา python และการเขียนโปรแกรมจดบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บได้ 3. ขอบเขต 3.1 เป็นการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษาpython3.2 ระบบสามารถบันทึกและเปิดไฟล์ในฐานข้อมูลได้3.3 เป็นการเขียนโดยการใช้ Tkinter แบบ oop...

2

ระบบการตรวจจับใบหน้า โดยใช้การรู้จำใบหน้าหรือเรียกว่า Face Recognition

ผู้เขียนบทความ : นายพุฒิพร จันทร์กลั่น COE #12 1. ความเป็นมา         เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้มนุษย์เรามีการพัฒนาทำให้เกิดความก้าวหน้าและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมากมายและยิ่งนับวันเทคโนโลยีนั้นก็ยิ่งมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง        หนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวไกล และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่าที่มีบทบาทกับชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ เทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ระบบสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการจดจำใบหน้า แต่ว่าเทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้านี้สามารถพัฒนาไปได้ไกล...

0

ระบบตรวจจับที่จอดรถ (Parking Space Detection)

ผู้เขียนบทความ : นายโชคชัย แจ่มน้อย COE#12 1. ความเป็นมา ในปัจจุบันการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานคร เรียกได้ว่า คับคั่งและติดขัดเป็นประจำ เนื่องจากปริมาณจำนวนรถยนต์ที่มีมากจนท้องถนนเริ่มมีช่องการจราจรไม่เพียงพอ แต่ก็ไม่ใช่แค่ปัญหาบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการจอดรถ โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ดูจะมีปัญหาเป็นพิเศษ  ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ให้คำแนะนำให้ทำโครงงานชิ้นนี้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดทำ โปรแกรมตรวจจับที่จอดรถ เพื่อให้สามารถทราบว่าขณะนี้ที่จอดรถเต็มหรือไม่ หากไม่เต็ม มีที่จอดรถช่องไหนว่างบ้าง ซึ่งโครงการชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดย อ.สันติ...

1

โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

ผู้เขียนบทความ: นายกอมารุดดีน บูเก็ม 1. ความเป็นมา ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชา ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งอยู่ในหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา ซึ่งอาจารย์รายวิชาให้แต่ละคนในคลาสคิดโครงงานย่อยขึ้นมาคนละหนึ่งโครงงานเป็นผลทำให้เกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่องการอ่านตัวอักษรบนรูปภาพ จึงเกิดความคิดที่ว่า เราจะสามารถนำเรื่องที่เราสนใจไปใช้ประโยชน์อย่างไร จึงได้เกิดโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถขึ้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษาต่อรวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเช่นกัน 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา python...